1 Sa-mu-ên 20:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Và ngày sau, nếu tôi còn sống, có phải anh sẽ lấy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà đãi tôi chăng? Nhưng nếu tôi chết,