1 Sa-mu-ên 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va: Ngài đã đặt thế gian ở trên đó.