1 Sa-mu-ên 2:26 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người.