1 Sa-mu-ên 18:8-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
8
Sau-lơ lấy làm giận lắm, và các lời nầy không đẹp lòng người. Người nói: Người ta cho Đa-vít hàng vạn, còn ta hàng ngàn; chỉ còn thiếu cho nó ngôi nước mà thôi!
9
Kể từ ngày ấy, Sau-lơ thường ngó Đa-vít cách giận.