1 Sa-mu-ên 18:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Giô-na-than kế hiệp cùng Đa-vít, bởi vì yêu mến người như mạng sống mình.