1 Sa-mu-ên 18:28 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ nhìn biết Đức Giê-hô-va ở cùng Đa-vít. Mi-canh, con gái của Sau-lơ, yêu mến Đa-vít.