1 Sa-mu-ên 18:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Từ ngày đó, Sau-lơ rước Đa-vít về đền mình, không cho trở về nhà cha người nữa.