1 Sa-mu-ên 18:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ thấy người được may mắn dường ấy, thì lấy làm sợ người.