1 Sa-mu-ên 18:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
bèn phóng Đa-vít, mà rằng: Ta sẽ đóng đinh nó nơi vách. Nhưng Đa-vít tránh hai lần khỏi mũi giáo.