1Sa-mu-ên 17:50 - Bản dịch Truyền thống
Như vậy Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái trành nắm đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay.