1Sa-mu-ên 17:5 - Bản dịch Truyền thống
Người đội mão đồng trên đầu, mặc áo giáp đồng vảy cá, nặng năm ngàn siếc-lơ,