1 Sa-mu-ên 17:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ, có một người lực sĩ từ trại quân Phi-li-tin mà ra, tên là Gô-li-át, quê ở Gát; bề cao người sáu thước một gang.