1 Sa-mu-ên 17:34 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đa-vít tâu cùng Sau-lơ rằng: Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy.