1 Sa-mu-ên 17:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ và người Y-sơ-ra-ên cũng nhóm hiệp, đóng trại tại trũng Ê-la, và dàn trận cùng dân Phi-li-tin.