1 Sa-mu-ên 17:15 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
thì Đa-vít lìa nơi Sau-lơ, trở về Bết-lê-hem đặng chăn chiên của cha mình.