1 Sa-mu-ên 16:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người.