1 Sa-mu-ên 15:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ đánh A-ma-léc từ Ha-vi-la cho đến Su-rơ, đối ngang xứ Ê-díp-tô.