1Sa-mu-ên 15:5 - Bản dịch Truyền thống
Sau-lơ đi tới thành A-ma-léc và đặt binh phục trong trũng.