1 Sa-mu-ên 15:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sau-lơ đi tới thành A-ma-léc và đặt binh phục trong trũng.