1 Sa-mu-ên 15:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy, Sau-lơ nhóm hiệp dân sự và điểm soát họ tại Tê-la-im: có hai trăm ngàn lính bộ, và mười ngàn người Giu-đa.