1 Sa-mu-ên 14:51 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Kích, cha của Sau-lơ và Nê-rơ, cha của Ap-ne, là con trai của A-bi-ên.