1Sa-mu-ên 14:48 - Bản dịch Truyền thống
Người tụ tập quân lính, đánh dân A-ma-léc, và giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay những kẻ cướp phá họ.