1 Sa-mu-ên 13:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
đội kia noi con đường Bết-hô-rôn; còn đội thứ ba theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im, về hướng đồng vắng.