1Sa-mu-ên 13:18 - Bản dịch Truyền thống
đội kia noi con đường Bết-hô-rôn; còn đội thứ ba theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im, về hướng đồng vắng.