1 Sa-mu-ên 10:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi Sau-lơ đến Ghi-bê -a, có một đoàn tiên tri đến đón người. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người, người nói tiên tri giữa chúng.