1 Sa-mu-ên 1:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mỗi năm, En-ca-na ở thành mình đi lên Si-lô đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân, và dâng của tế lễ cho Ngài; tại Si-lô có hai con trai của Hê-li, và Hốp-ni và Phi-nê -a, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va.