Ru-tơ 4:18-22 - Bản dịch Truyền thống
18
Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn.
19
Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đáp;
20
A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn;
21
Sanh-môn sanh Bô-ô; Bô-ô sanh Ô-bết;
22
Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít.