Ru-tơ 4:13-22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
13
Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng; Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai.
14
Các người đờn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên!
15
Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà; vì ấy là dân bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà; nàng quí cho bà hơn bảy con trai.
16
Na-ô-mi bồng đứa trẻ, để vào lòng mình, và nuôi nó.
17
Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Ô-bết, mà rằng: Một đứa trai đã sanh cho Na-ô-mi. Ô-bết là cha của Y-sai, ông của Đa-vít.
18
Nầy là dòng dõi của Pha-rết: Pha-rết sanh Hết-rôn.
19
Hết-rôn sanh Ram; Ram sanh A-mi-na-đáp;
20
A-mi-na-đáp sanh Na-ha-sôn; Na-ha-sôn sanh Sanh-môn;
21
Sanh-môn sanh Bô-ô; Bô-ô sanh Ô-bết;
22
Ô-bết sanh Y-sai, và Y-sai sanh Đa-vít.