Các quan xét 7:23 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Người Y-sơ-ra-ên, tức những người chi phái Nép-ta-li, A-se và Ma-na-se hiệp lại mà đuổi theo dân Ma-đi-an.