Các quan xét 5:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sa-bu-lôn và Nép-ta-li, là dân tộc liều mạng mình. Ở trên các nơi cao của đồng ruộng.