Các Quan Xét 5:1 - Bản dịch Truyền thống
Trong ngày ấy, Đê-bô-ra hát bài ca nầy với Ba-rác, con trai A-bi-nô-am: