Các Quan Xét 18:31 - Bản dịch Truyền thống
Chúng giữ tượng chạm của Mi-ca làm nên trọn trong lúc đền của Đức Chúa Trời ở tại Si-lô.