Các quan xét 18:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng giữ tượng chạm của Mi-ca làm nên trọn trong lúc đền của Đức Chúa Trời ở tại Si-lô.