Các quan xét 10:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nhưng các ngươi đã lìa bỏ ta, hầu việc các thần khác, bởi đó cho nên ta không giải cứu các ngươi nữa.