Các Quan Xét 1:22 - Bản dịch Truyền thống
Còn nhà Giô-sép cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ.