Các quan xét 1:22 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn nhà Giô-sép cũng lên đánh Bê-tên, và Đức Giê-hô-va ở cùng họ.