Khải huyền 7:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi lại nghe số người được đóng ấn là: Mười bốn vạn bốn ngàn người được đóng ấn từ trong các chi phái dân Y-sơ-ra-ên;