Khải huyền 5:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn.