Khải huyền 3:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.