Khải huyền 3:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta đến mau kíp; hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.