Khải Huyền 3:11 - Bản dịch Truyền thống
Ta đến mau kíp; hãy giữ điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.