Khải huyền 21:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.