Khải huyền 20:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỉ Sa-tan sẽ được thả,