Khải huyền 20:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.