Khải huyền 19:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn,