Khải huyền 16:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống như ếch nhái.