Khải huyền 12:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.