Khải huyền 1:19 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến,