Khải huyền 1:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.