Giu-đe 1:13 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
như sóng cuồng dưới biển, sôi bọt ô uế của mình; như sao đi lạc, sự tối tăm mù mịt đã dành cho chúng nó đời đời!