3Giăng 1:8 - Bản dịch Truyền thống
Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật.