3 Giăng 1:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.