3Giăng 1:4 - Bản dịch Truyền thống
Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.