3Giăng 1:13-14 - Bản dịch Truyền thống
13
Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh, nhưng không muốn viết bằng mực và bút:
14
tôi ước ao tới thăm anh cho sớm và chúng ta sẽ đối mặt nói chuyện với anh! Các bạn hữu chào thăm anh. Hãy chào thăm các bạn hữu theo đích danh từng người.