2 Giăng 1:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ.