1 Giăng 5:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ay chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;